• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

De verantwoordelijkheid voor jeugdhulpverlening in Nederland is in 2017 van een centraal landelijk bestuursorgaan richting de gemeenten gegaan. De gemeenten zijn al een poos verantwoordelijk voor iedere vorm van jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en schulden. Alle zorg, hulpverlening en regelgeving staan in de zogeheten Jeugdwet.

Er ligt een belangrijke taak voor de gemeente als het gaat om jeugdhulp

In de Jeugdwet staan de verschillende verantwoordelijkheden en concrete taken van de gemeenten van Nederland wat betreft de hulpverlening aan jeugdigen. Deze regels moeten onder meer ervoor zorgen dat continu jeugdhulp van goede kwaliteit gegarandeerd is aan iedereen die valt onder de doelgroep van de jeugdhulpverlening die hulp behoeft.

De Jeugdwet heeft enkele belangrijke doelen

De nieuwe Jeugdwet in Nederland heeft diverse, belangrijke doelen. De wet heeft onder andere als doel gesteld dat er gebruik gemaakt wordt van de eigen kracht van jeugd. Maar ook dat hun ouders en de rest van het sociale netwerk van de jeugdige helpt. Hierbij blijft het speerpunt dat de regie bij de jongere, of het gezin blijft. Deze werken samen met de omgeving en eventueel met hulpverleners om zo oplossingen te vinden. Uiteindelijk moet die ervoor zorgen dat er goed kan worden ingespeeld op de hulpvraag en hulp op maat beter en sneller geboden kan worden aan het kind. Er komt per gezin met een hulpvraag, na signalering, dan ook één plan met 1 regisseur. Hierdoor ontstaan kortere lijntjes en is er minder regeldruk voor de professional binnen de jeugdhulpverlening.

De gemeente heeft de plicht hulp te bieden aan de jeugdige

Uiteindelijk zijn de gemeenten zelf dus volledig verantwoordelijk voor alle verschillende vormen van de jeugdhulpverlening in ons land. Ze hebben zelfs te maken met een jeugdhulpplicht. Je kan dan denken aan hulp bij gedragsproblemen of hulp aan huis. Maar ook psychische problematiek, problemen op school en opgroeiproblemen van de jeugdige vallen hieronder. De bijbehorende voorzieningen zijn bijvoorbeeld de jeugdbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Hier vallen daarnaast de verschillende maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling onder, de financiering jeugdzorg en de samenwerking met onder andere de zorg, onderwijs, politie en justitie.

De jeugdhulp wordt continu verbeterd, ook na 2022

De Rijksoverheid heeft als doel om de jeugdzorg te ondersteunen en te verbeteren, samen met verschillende organisaties zoals Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), jeugdhulpaanbieders en professionals binnen de jeugdhulpverlening. Ook wordt samengewerkt met diverse kennisinstituten en jongerenorganisaties. Zij werken onder andere aan de Hervormingsagenda Jeugd. Daar staat manieren is om de jeugdzorg te verbeteren. In de agenda zijn diverse punten opgenomen. Bijvoorbeeld moet duidelijker worden aan alle betrokkenen wanneer jeugdhulp wel of niet ingezet wordt en hoe de samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders kan worden verbeterd in 2022. Als laatste wil het kabinet dat gemeenten onderling meer gaan samenwerken met elkaar als het gaat om de inkoop van specialistische zorg voor zowel de jeugdige als het gezin.