• Dé ontmoetingsplek voor ouders, leerkrachten en andere professionals
  • Vergelijk basisscholen en kinderopvang
  • Lekkere en gezonde kinderrecepten
  • Leuke activiteiten en dagjes uit
  • Lees en leer met onze Opgroeiblog en kennisbank

Wet en regelgeving kinderopvang

Sinds het jaar 2005 is Wet Kinderopvang ingesteld. Deze wet is ingesteld om de arbeid en de zorg te vergemakkelijken en daarnaast ook de kwaliteit van de kinderopvang te bewaken. Sinds 2018 zijn er ook andere wetten ingesteld die te maken hebben met de kinderopvang. Zo is sinds toen de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ingezet. Daarnaast trad ook de Wet vernieuwing en kwaliteit Kinderopvang (afgekort: Wet IKK) in werking. Deze laatste wet heeft vooral te maken met de kwaliteit en de toegang in de kinderopvang. Zodra voorschoolse instellingen voorschoolse educatie uitvoeren, gelden er extra regels die betrekking hebben op de kwaliteit.

Wet Harmonisatie Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Deze kinderopvang wetgeving heeft ervoor gezorgd dat alle geregistreerde peuterspeelzalen zijn omgezet naar kinderdagverblijven. Dit gebeurde in het jaar 2018. Daardoor is het voor gemeenten niet meer nodig dat ze de kosten voor de ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen op zich nemen. Gemeenten en instellingen krijgen hier ondersteuning in.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Deze wet zorgt voor de verbetering van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er zijn afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Akkoord Innovatie en Kwaliteit. Er zijn vier thema's die hierin centraal staan:

- De ontwikkeling van het kind staat centraal (is het belangrijkst)

- De veiligheid en gezondheid

- Stabiliteit en pedagogisch maatwerk

- Kinderopvang is een vak

Bij Ontwikkeling van het kind is het belangrijkste en er wordt bedoeld dat kinderen een emotionele veiligheid moet worden geboden in een veilige en gezonde omgeving. Daarnaast worden persoonlijke en sociale competenties van kinderen en de socialisaties van deze kinderen bevordert. Een kind krijgt daarnaast een mentor toegewezen die het aanspreekpunt is voor de ouders. Daarnaast is deze zelfde mentor ook in BSO het aanspreekpunt.

In het pedagogisch beleidsplan wordt er door de organisatie de pedagogische doelen vastgesteld. Hoe de organisatie invulling geeft aan 'verantwoorde kinderopvang' zal hierin worden beschreven.

Met veiligheid en gezondheid wordt bedoeld dat er afspraken worden gemaakt met betrekking tot het gezondheidsbeleid van de organisatie. Ook staat de risico-inventaris hierin beschreven. Op de locatie moeten er ook volwassenen aanwezig zijn die een certificaat voor kinder EHBO op zak hebben.

Onder Stabiliteit en pedagogisch maatwerk wordt verstaan de 3 uurregeling, het beroepskracht - kindratio en het vast gezichtencriterium. Ook wordt kinderopvang gezien als een vak. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling en de professionalisering van de pedagogische beroepskrachten. Er wordt aandacht besteed aan de pedagogische beleidsmedewerker en de coach en aan de scholing van de mentoren die met baby's werken. Daarnaast is ook mondelinge taalvaardigheid van groot belang. Er zal worden getraind in niveau 3F (dit gaat in per 1 januari 2023.

Het adviesrecht van de ouders

Oudercommissies hebben adviesrecht. Dit houdt in dat de ouders die in de commissie zitten, het recht hebben om te adviseren in verschillende onderdelen. Zo mogen ze adviseren over de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, de kwaliteit van het personeel en de grootte van de groep. Daarnaast hebben ze ook een stem in het algemeen beleid met betrekking tot voeding, opvoeding de veiligheid en de gezondheid. De openingstijden kunnen ze bespreekbaar maken en daarnaast kunnen ze ook adviseren in de prijs van de kinderopvang.

AVG

Natuurlijk is de AVG belangrijk in de wereld van de kinderopvang. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit heeft allemaal te maken met privacy van burgers. Kinderopvangorganisaties moeten ook aan deze wet voldoen. Zo moeten persoonlijke gegevens van de kinderen en de ouders, foto's en videomateriaal en ook de informatie over de stand van zaken in de ontwikkeling van de kinderen veilig bewaard blijven en mogen deze niet worden gedeeld met derden. Er geldt dus een privacybeleid in de kinderopvang waar streng toezicht op is.